College of Humanities

What We Do

What we Do?

We care about your well-being, personal growth and development. General well-being and psychological health is necessary for successful academic performance. We offer a range of free, professional and confidential individual and groupbased services that are designed to meet the needs of students at a higher education institution. We are here to support you – give us a call or visit our offices to access our services outlined below.

Our team of HPCSA registered psychologists are here to assist you with day to day concerns and more long-term challenges. Some common challenges that we work with include:

 • Relationship difficulties with peers, partners or family
 • Loneliness
 • Adjusting to university life
 • Stress
 • Bereavement
 • Depression
 • Anxiety
 • Sexuality
 • Abuse
 • Poor socio-economic circumstances and academic-related issues such as:
  • Attention and concentration
  • Learning styles
  • Motivation

Comprehensive career assessments are offered to members of the public and prospective students for  a  nominal  fee. Career counselling and assessments are offered to registered Humanities students for free.

Unsure about which courses to select? We will help you explore options in relation to career pathways and degree and curriculum requirements. Specific curriculum information may be accessed from Schools and from the Student Academic Services office.

Our Career Development Office is your link to the world of work. Be sure to attend the annual Humanities Careers Exhibition  and the Graduate Recruitment Day. Register on our CDO data-base and receive information on part-time and full-time employment opportunities. Develop your skills and enhance your marketability by attending the following workshops:

 • Branding Yourself
 • Cover Letter & CV Writing Skills
 • Job Search Skills and Interview Skills
 • Career magazines and newspapers
 • Application forms for internships
 • Company informatio

Workshops aim to develop skills and enhance understanding through group processes and peer interaction. Developmental workshops focus on promoting academic success and include skills development in areas such as time management, goal setting and motivation, exam preparation, stress management, and learning styles. Other workshops explore psychosocial issues such as relationships, gender, sexuality, diversity, and adjustment to university life.

Support groups and forums are facilitated by our psychologists and are offered on a needs basis to a small group of students who may share similar experiences. Therefore members of a support group will be required to sign a confidentiality contract that binds them to keep all information shared in sessions confidential.

We advocate on behalf of students in special circumstances. We also embark on special campaigns that seek to raise awareness of social and community issues that have a bearing  on  the  well-being  of  our  students.

Siyikhathalele impilo yakho, ukudlondlobala kanye nokuthuthuka kwakho. Impilo yakho kanye nempilo yengqondo yakho kubalulekile ukuze uphumelele ezifundweni zakho. Sinosizo olunhlobonhlobo olungakhokhelwa, ukwelulekwa nokwesekwa okuyimfihlo okwenziwa ngamaqembu noma uwedwa konke lokhu kuhlelwe ukuze kuhlangabezane nezidingo zabafundi abasesikhungweni semfundo ephakeme. Uma udinga usizo siyatholakala ocingweni noma ungavakashela emahhovisini ethu ukuze uthole ulwazi olubanzi ngesingakusiza ngakho

Iqembu lethu lodokotela bengqondo ababhaliswe neHPCSA ikhona ukuba likusize ngezinto eziyizinkinga obhekena nazo nsuku zonke noma izinselele ezinzima. Nazi ezinye izinselelo esijwayele ukubhekana nazo umasisebenza:

 • Izinkinga zobudlelwane kubantu olingana nabo,othandana nabo kanye nomndeni
 • Umzwangedwa
 • Ukuhlelela noma ukulungisela impilo yasenyuvesi
 • Ingcindezi
 • Ukushonelwa
 • Uvalo
 • Okuphathelene nobulili
 • Ukuhlukumezeka
 • Izimo zobubha
 • kanye nezinkiga zemfundo ephakeme
  • Ukulalelisisa nokugxila
  • Izindlela zokufunda
  • Ukuba nogqozi

Ukuhlolelwa okubanzi komkhakha kuyatholaka kwilungu lomphakathi kanye nakubafundi ngentengo ephansi. Abafundi bezesiNtu ababhalisile baluthola mahhala lolu sizo lokwelulekwa kwezomsebenzi.

Ngabe udidekile ngokuthi ukhetha muphi umkhakha wezifundo? Thina sikunika usizo lokuba uzikhethele futhi uhlole izindlela ezikuholela ekutholeni iziqu zakho kanye nomsebenzi owufundele. Ulwazi uloqondene nezifundo zeziqu lutholakala ezikoleni ezahlukene eNyuvesi kanye nasehhovisi
lezokuFunda labaFundi.

Ihhovisi lethu lokuThothukiswa kwezemiSebenzi likuxhumanisa nabaqashi. Qinisekisa ukuthi uhambela i-Humanities Careeres Exhibition kanye neGraduation Recruitment Day okwenzeka minyakayonke. Sicela ukuba ubhalise kwisilondalwazi seCDO ukuze uthole imininingwane ngomsebenzi noma imisebenzi yesikhashana. Thuthukisa amakhono akho futhi ukhuphule amathuba okuthi uqasheke ngokuhlanganyela nathi kulemhlangano
yokucobelelana ngolwazi esibanayo:

 • Ukuzidayisa
 • Ikhono bokubhala iCV
 • Izindlela zokufuna umsebenzi kanye nezindlela zokulungiselela inhlolokhono
 • Amaphephandaba kanye namaphephabhuku ezomsebenzi
 • Amafomu esicelo sokuqeqeshelwa umsebenzi
 • Imininingwane yezinkampani ezahlukene

Le mihlangano ihlose ukuthuthukisa kanye nokuqondisisa ngokusebenza ngamaqembu kanye nontanga. Imihlangano yokuthuthukisa igxila kakhulu ekugqugquzeleni impumelelo kwezemfundo futhi kubhekwa nokuthuthukiswa kwamakhono emikhakheni efana nezokuphatha, ukuhlela izinhloso nokugqugquzela,ukulungiselela ukuhlolwa, ukubhekana nengcindezi nezindlela zokufunda.Eminye imihlangano ibheka izinto eziphathelene nengqondo nenhlalo. Le mihlangano ibandakanya ezobudlelwane, ezobulili, ukwahlukana, nokujwayela impilo yasenyuvesi.

Kuvamise ukuba ngcono ukuthola usizo eqenjini elizokweseka. Imihlangano kanye namaqembu asekayo aholwa ongoti kwezengqondo bethu banikeza usizo kubafundi abaludingayo ngendlela ephephile. Amalungu akuleliqembu lokwesekwa kuzomele basayine baphinde bavume ukuthi yonke imininingwane ekhulunywa kulemihlnagano izoba imfihlo futhi angeke iphumele ngaphandle.

Siyabakhulumela abafundi ezimweni ezikhethekile. Sibamba nemikhankaso ebhekene nezinto eziphathelene nenhlalo ezemiphakathi ezinomthelela empilweni yabafundi.