CR Communiqué: WARNING! – Beware Of Registration Scams | ISIXWAYISO! – Qaphelani Ukuwakwa Ngokubhalisa

5 January 2022

COMMUNIQUÉ FROM THE OFFICE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR: CORPORATE RELATIONS

WARNING – BEWARE OF REGISTRATION SCAMS

Dear Staff and Students

The University of KwaZulu-Natal is warning students and parents to be on the lookout for potential scams and fraudsters targeting young adults that surface at this time of the year.

These scams claim to provide help with regards to acquiring financial assistance, student accommodation, registration and places in academic programmes. The University does not charge for these services.

The University is aware that there are unknown individuals claiming to belong to the EFFSC that are inviting students to campus in order to assist them with late applications and walk-in registration on all campuses. They are also threatening to burn some properties belonging to the University as further incentive to lure victims. The EFFSC has confirmed that they have no knowledge of this initiative and have distanced themselves from this scam.

Anyone found trespassing and damaging University property will be prosecuted.

Parents and students are guided to the information that is available on the main University website (www.ukzn.ac.za).

ALL registration processes must be completed online and from remote locations, as there will be no registration services and/or registration assistance available on any of our campuses. Our registration link: https://registration.ukzn.ac.za/.

The online registration system has been set up to cater for all aspects of the registration processes; including accepting offers; change of mind; applications for re-admission, counselling as required (academic, curriculum and/or personal); financial clearance; registration for residence and final academic registration.

Students and parents are urged to be vigilant and ensure that they are dealing with bona fide University personnel in all interactions with the University. The public should be cautious so as not to become victims of opportunists.

Issued by
Ms Normah Zondo
Executive Director: Corporate Relations Division


Mhla we-5 Masingana wezi-2023

ISIXWAYISO – QAPHELANI UKUWAKWA NGOKUBHALISA

INyuvesi yaKwaZulu-Natali ixwayisa izitshudeni nabazali ukuthi bagade ingozi yomgunyathi nokuqolwa kwentsha okuvame ukuqubuka ngalesi sikhathi sonyaka.

Kulo mgunyathi, kuthenjiswa usizo lwezimali, indawo yokuhlala, ukubhalisa, nezikhala ezifundweni. INyuvesi ayikhokhisi mali ngokwenza lo msebenzi.

INyuvesi iyazi kunabantu abangaziwa abathi bangamalungu e-EFFSC ababiza izitshudeni ukuthi zize ekhempasini ukuze bazisize ngokubhalisa kwabashiywe yisikhathi nabafika bezobhalisa mathupha kuwo wonke amakhempasi. Basabisa ngokushisa izakhiwo zeNyuvesi ukuyenga abantu. I-EFFSC isigcwalisile ukuthi ayinalwazi ngalo mkhankaso futhi yaziqhelelanisa nalo mgunyathi.

Oyotholakala efohla noma ecekela phansi impahla yeNyuvesi uzoshushiswa.

Abazali nezitshudeni banxuswa ukuthi babheke imininingwane ekwisizinda-lwebu esikhulu seNyuvesi esithi: www.ukzn.ac.za.

Konke ukubhalisa kwenziwa ngezindlela zobuchwepheshe besimanje futhi benziwa lapho abantu bekhona njengoba kungeke kubhaliswe noma kusizwe izitshudeni ngokubhalisa kuwo wonke amakhempasi. Nasi isizinda-lwebu sokubhalisa: https://registration.ukzn.ac.za/.

Indlela yokubhalisa ngobuchwepheshe yenzelwe zonke izindlela zokubhalisa okubalwa kuzona ukuvunywa kwezitshudeni; ukushintsha umqondo; ukubhalisa ababuyayo; ukweluleka ngokwesidingo (ngokwezemfundo, okwekharikhyulami noma okuqondene nomuntu); ukulungisa igama lakho uma unesikweletu; ukubhalisela ukuhlala enyuvesi; nokubhalisela ukufunda.

Izitshudeni nabazali banxuswa ukuthi baqaphele futhi baqinisekise ukuthi basizwa ngabantu abafanele baseNyuvesi kukho konke ukuxhumana neNyuvesi. Umphakathi kufanele uqikelele ukuze ungagilwa ngosomathuba.

Ngeminye imininingwane, ungathinta:

U-Indu Moodley, umxhumanisi nabezindaba ku: 031 260 7213 / 083 555 9508 noma umbhalele ku: moodleyi@ukzn.ac.za.

Ikhishwe ngu

Normah Zondo

Umqondisi Omkhulu wezokuXhumana

Related Posts