Press release: 20th Time of the Writer International Festival, Schools Short Story Competition


Press release

20th Time of the Writer International Festival 13 - 18 March 2017

Schools Short Story Competition

The 20th Time of the Writer International Festival hosted by the Centre for Creative Arts (CCA), University of KwaZulu-Natal invites South African high school learners to submit their short stories for the annual Schools Short Story Competition by Friday 24 February 2017.

Held in conjunction with the Time of the Writer festival, the Schools Short Story Competition is open to all South African high school learners and aims to encourage creative expression in young people while functioning as a springboard for the future writers of South Africa. With the festival’s long standing commitment toward nurturing a culture of reading and writing, this competition has received a wide appeal that continues to grow with each edition of the festival.

Winners will be awarded cash prizes, book vouchers and complimentary tickets to the festival.

The Time of the Writer takes place from 13-18 March 2017. As one of the country’s longest running literature festivals, Time of the Writer brings together some of the best authors, publishers, and editors from around the world, while focusing on providing a platform to KwaZulu-Natal talent.  In addition to the nightly showcases at the Elizabeth Sneddon Theatre and various community based venues, the festival also organises a broad range of free daily activities including an educational and entertaining programme of workshops, reading sessions and panel discussions. This includes engagement with teachers on the implementation of literature in the classroom and with members of the public interested in literature as well as visits to schools by the festival participants.

For more information on the festival or the competition, please visit our website at http://www.cca.ukzn.ac.za/ or contact the Centre for Creative Arts on 031 260 2506/1816 or email:  schools@cca-ukzn.co.za

Terms and Conditions

 • The competition is open to all South African high school students.
 • There is no particular topic for the short stories.
 • The short stories can be written in English or isiZulu.
 • Illegible entries will not be considered (Typed entries preferred).
 • Short stories are to be a maximum of 5 pages in length.
 • Deadline for submissions is 24 February 2017. (16:00)

How to Enter

Entries can be submitted by one of the following methods:

Email: schools@cca-ukzn.co.za

Fax: 031 260 3074

Hand Delivery: Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Mazisi Kunene Avenue, Durban, 4041, South Africa

All entries must include:

 • Name of School (Contact and physical address)
 • Name of submitter (Grade, age and contact details)
 • Ensure that all pages are numbered.

Organised by the Centre for Creative Arts (University KwaZulu-Natal), the 20th Time of the Writer is supported by the City of Durban, the KZN Department of Arts and Culture, the National Department of Arts and Culture, the Mazisi Kunene Foundation, the Goethe Institut, and the Alliance Francaise Durban. The Centre for Creative Arts is housed in the College of Humanities’ School of Arts at the University of KwaZulu-Natal.

Media Enquiries: Ms Xoliswa Zulu (PR Manager)
University of KwaZulu-Natal
Tel: 031 260 1868Cell: 071 608 3212
Website: www.coh.ukzn.ac.za


Press release

20th Time of the Writer International Festival 13 - 18 March 2017

Umncintiswano wezikole wokubhala izindatshana ezimfishane

I-20th Time of the Writer umgubho wababhali owongamelwe yi-Centre for Creative Arts, eNyuvesi YakwaZulu-Natali imema abafundi bezikole emabangeni aphezulu ukuthi bathumele izindatshana ezimfishane kumncintiswano wezikole obakhona minyaka yonke ngaphambi komhlaka 26th February ngolwesihlanu.

Yenziwa kanye ne-Time of the Writer Festival, umncintiswano wezikole wokubhala izindatshana uvulelekile kuzo zonke izikole zaseNingizumi Afrika emabangeni aphezulu iphinde igqugquzele ukuphumela obala ngobuciko entsheni ime njengensika kulabo abafisa ukuba ababhali bakusasa base-Ningizimu Afrika. Selilude ukhalo uluhanjwe yilomgubho wababhali ukugqugquzela isiko lokufunda nokubhala, lomncintiswano usuthole elikhulu isasasa nokubonakala kuyo yonke imigubho eyedlule.

Abawinile bayothola imiklomelo yemali, ama-voucher ezincwadi kanye namathikithi amahhala okungena kulomgubho.

I-20th Time of the Writer International Writer’s Festival izoba ngomhlaka 13-18 March 2017. Njengeminye yemigubho yababhali enesasasa kuzwelonke, i-Time of the Writer iletha abanohlonze ababhali, abashicileli kanye nabahleli abaqhamuka emagunjini wonke omhlaba, nalapho kubhekeleke kakhulu ukuvuleleka kwenkundla kumakhono akwaZulu-Natali. Ngaphezu kwemibukiso eyenzeka e-Elizabeth Sneddon Theatre Kanye nasemahholo emphakathi lomgubho ulethela iTheku izinhlelo zamahhala eziningi ezifundisayo, ezijabulisayo kanye nezithangami, isikhathi sokufunda kanye nenkulumo yabakhethekileyo.

Lokhu kumbandakanya ingxoxo nothisha ngamacebo okuthuthukisa ukubhala emagunjini okufunda kulabo abafisa ukubhala kanjalo nokuvakashela izikole kwababhali abazobe bebambe iqhaza kulomgubho.

Mayelana nemininingwane ngalomgubho kanye nomncintiswano vakashela iwebsite yethu ku- http://www.cca.ukzn.ac.za/, xhumana ne-Centre for Creative Arts ku-031 260 2506/ 1816 noma nge-email: schools@cca-ukzn.co.za

Imigomo nemibandela

 • Umncintiswano uvuleleke kubo bonke abafundi bezikole ezisemazingeni aphezulu
 • Asikho isihloko esikhethekile ngezindatshana ezibhalwayo
 • Ungabhala indatshana yakho ngesiNgisi noma ngesiZulu
 • Asizamukeli lezo ezibhalwe ngesandla (bhala nge-computer)
 • Bhala indatshana ingeqi kumakhasi ayisihlanu
 • Thumela engakashayi umhlaka 24th February 2017. (16:00)

Indlela yokungenela

Ungathumela isicelo ngenye yalezindlela:

Email: Schools@cca-ukzn.co.za

Fax: 031 260 3074

Ungayiletha ehhovisi: Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Mazisi Kunene Avenue, Durban, 4041, South Africa

 • Zonke izicelo kumele zibe nalokhu okulandelayo:
 • Igama lesikole (umxhumanisi kanye nekheli)
 • Igama lofake isicelo (ibanga, iminyaka kanye nendlela yokukuxhuma)
 • Faka izinombolo emakhasini   

Organised by the Centre for Creative Arts (University KwaZulu-Natal), the 20th Time of the Writer is supported by the City of Durban, the KZN Department of Arts and Culture, the National Department of Arts and Culture, the Mazisi Kunene Foundation, the Goethe Institut, and the Alliance Francaise Durban. The Centre for Creative Arts is housed in the College of Humanities’ School of Arts at the University of KwaZulu-Natal.

Media Enquiries: Ms Xoliswa Zulu (PR Manager)
University of KwaZulu-Natal
Tel: 031 260 1868 Cell: 071 608 3212
Website: www.coh.ukzn.ac.za


Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved